Vi på Attentec, tillsammans med vårt moderbolag CombinedX, vill använda vår kunskap inom digitalisering för att göra världen lite bättre. Som experter på internet of things (IoT) vill vi bidra till en hållbar utveckling och till att nå de globala målen om minskade utsläpp och begränsad uppvärmning av vår planet. I den här artikeln går vi igenom hur vi  bidrar målen.

IoT för hållbar utveckling

Det största hotet mot hållbar utveckling är den globala uppvärmningen. År 2015 togs det fram 17 globala mål för hållbar utveckling (se regeringens hemsida eller figur 1 nedan). I Parisavtalet 2015 enades flertalet av världens länder om att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. För att lyckas med det krävs enligt FN:s klimatpanel IPCC nästan en halvering av fossila utsläpp till 2030 och netto nollutsläpp år 2050. På bara några år måste alltså en enorm omställning ske av våra ekonomier och vår konsumtion. Inget företag står utan ansvar i den omställningen; vi måste alla dra vårt strå till stacken. Teknologisk utveckling och digitalisering är en avgörande faktor för att lyckas nå klimatmålen.

Figur 1. De 17 globala målen för hållbar utveckling

Genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera öppnas en helt ny värld av möjligheter. En analys av mer än 640 IoT-projekt, utförd i ett samarbete mellan IoT Analytics och World Economic Forum, visade att 84 % av befintliga installationer där IoT används adresserar de global målen på något sätt. Av dessa är 75 % koncentrerade på fem av målen:

  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (25 %)
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (19 %)
  • Mål 7: Hållbar energi för alla (19%)
  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (7%)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (5%)

Enligt forskningen fokuserar färre IoT-projekt på mål 2 (ingen hunger), mål 4 (god utbildning för alla), mål 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald). Vissa framgångsrika IoT-tillämpningar, inriktade på de fem vanligaste målen ovan, skulle dock kunna användas för att bidra positivt även till andra klimatmål.

Vad gör vi och CombinedX?

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. På alla bolag i CombinedX-familjen arbetar vi för att minska våra egna utsläpp och resursanvändning, samt bidra till att minska våra kunders.

Hållbarhet handlar inte bara om klimatfrågan, men eftersom klimatet är kritiskt att agera på nu och kan ge positiva effekter till andra hållbarhetsområden vill CombinedX ge klimatområdet huvudfokus. Det innebär att vi inom CombinedX i första hand koncentrerar oss på de fyra globala målen som fokuserar på miljön:

  • Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 
  • Mål 14: Hav och marina resurser 
  • Mål 15: Ekosystem och och biologisk mångfald

Attentec har levererat över 100 framgångsrika IoT-projekt, och vi ser att det enskilt vanligaste resultatet är ökad effektivitet, vilket också skapar nya affärsmöjligheter. Ökad effektivitet kan exempelvis uppnås genom behovsstyrt underhåll, optimering av resurser eller genom att skapa rätt beteenden. All denna effektivitetshöjning bidrar till exempelvis målen 7, 9 och 11 – därmed bidrar vi även till att bekämpa klimatförändringarna (mål 13).

Attentecs bidrag

Här kommer konkreta exempel på hur vi, genom vår IoT-expertis och tätt samarbete med våra kunder, har bidragit till en mer hållbar värld. De IoT-projekt vi presenterar har bidragit till mål 3, 7, 9, 11 och 12. Nästan alla projekt bidrar även till det mest akuta målet av dem alla: mål 13, att minska den globala uppvärmningen.

Mål 3: Sms-livräddare, Heartrunner

Heartrunner har i samarbete med oss utvecklat och driver systemet och appen Sms-livräddare. Systemet kopplar samman personer som drabbas av ett misstänkt hjärtstopp med närliggande hjärtstartare och frivilliga med HLR-träning. Systemet och appen hjälper personer som drabbas av ett hjärtstopp utanför sjukhusmiljö att öka sina chanser att överleva. Genom att engagera en stödkedja som involverar volontärer kan systemet hjälpa till att rädda liv medan ambulansen är på väg.

De HLR-utbildade larmas och förses med anvisningar i appen till den person som drabbas av ett hjärtstopp. Några får instruktioner att springa direkt till den som drabbats av hjärtstopp, några om att hämta en hjärtstartare på vägen. Systemet har varit aktivt sedan 2010 och rullades först ut i Stockholm. Idag är systemet i drift i elva regioner över hela Sverige under namnet Sms-livräddare och över hela Danmark där det är känt som TrygFonden Hjerteløber.

Kopplingen till mål 3, God hälsa och välbefinnande, som adresseras i endast omkring 7 procent av  genomförda IoT-projekt, är uppenbar. Målet handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Attentec och Heartrunner är glada och stolta över att medverka.

 

Mål 7: i-BRUSH, Carbex

Tillsammans med Attentec har Carbex utvecklat i-BRUSH, en lösning för fjärrövervakning av förslitning och andra kritiska parametrar i kolborstar. Tack vare i-BRUSH kan alla typer av kolborstar övervakas på distans och väsentlig information presenteras bekvämt och överskådligt på en dator eller smart telefon. Med kunskap om kvarvarande borstlivslängd kan det framtida underhållet enkelt planeras för att säkerställa drifttid. Kostnader för underhåll och oplanerade driftstopp kan på detta sätt minimeras.

En viktig tillämpning av i-BRUSH-systemet är i vindkraftverk, i vars generatorer kolborstar är en central förslitningskomponent. Tack vare möjligheten att planera och optimera underhållet av generatorn kan miljöpåverkan av resor i samband med underhåll minimeras, samtidigt som vi säkerställer att kraftverket kan producera miljövänlig el utan avbrott.

Här är det alltså i första hand mål 7, Hållbar energi för alla, som kommer i fråga. Målet handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Global tillgång till modern och förnybar energi samt rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Detta är ett mål som knappt var femte IoT-tillämpning adresserar enligt den gemensamma analys IoT Analytics och World Economic Forum gjort.

 

Mål 9: Norrlandsvagnar Remote

Norrlandsvagnar är marknadsledande på utveckling och försäljning av flexibla och tåliga arbetsvagnar. Tillsammans med Attentec har Norrlandsvagnar utvecklat “Norrlandsvagnar Remote”, en tjänst som gör det möjligt att via dator, läsplatta eller smartphone övervaka och styra en mängd funktioner hos vagnarna på distans och optimera allt från säkerhet och driftsekonomi till komfort och miljöansvar.

För Norrlandsvagnar handlar det om att öka den egna effektiviteten vid service samtidigt som bolagets kunder får möjlighet till ökad bekvämlighet och minskad risk i form av t.ex stöld. Vagnarnas uppvärmning och elförsörjning sker via en dieseldriven generator, och genom att kunna övervaka och styra uppvärmningen på distans och säkerställa att inte exempelvis belysningen är påkopplad i onödan kan stora miljövinster och kostnadsbesparingar uppnås.

Det mest frekvent adresserade målet i IoT-sammanhang, mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, som berörs i ca 25 % av tillämpningsfallen, är främst aktuellt här. Målet förtydligas av regeringen: “Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation” och kan nås bland annat genom “Att investera i infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser…” Till detta har Attentec och Norrlandsvagnar bidragit genom sitt samarbete kring “Norrlandsvagnar Remote”.

 

Mål 11 & 12: Serviplan, Lambertsson

Lambertsson är en av Skandinaviens största leverantörer och uthyrare av byggrelaterade tjänster och produkter inom bygg, anläggning och industri. En viktig tjänst i detta är Serviplan, som är ett unikt system för hantering av materialplanering, transporter och bygglogistik.

Attentec ansvarar för utveckling och förvaltning av Serviplan som i mars 2019 utsågs till den mest innovativa och effektiva logistiklösningen i Sverige av PostNord Logistics Award.

Målet Hållbara städer och samhällen, nummer 11, omfattar bland annat hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering. Serviplans bidrag till detta är uppenbart, liksom bidraget till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, tack vare effektivare logistik och därmed minskade utsläpp på grund av transporter.

 

Mål 12: Remote Playback, Consilium

Consilium är världsledande på system som ökar säkerheten till sjöss. De levererar applikationer av hög kvalitet till kunder som har behov att skydda stora och komplexa miljöer med stora värden eller många människor. Consilium tillverkar bland annat “svarta lådor” för fartyg, där viktiga data lagras och skyddas. Med systemet Remote Playback ger de sina kunder kontinuerlig tillgång till fartygsdata och ökar säkerheten för både besättningar och redare. Consilium och Attentec har i  samarbete skapat en användarvänlig och säker lösning baserad på modern webbteknik.

Sjöfart är enligt Europaparlamentet en av de  snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser. År 2019 hade utsläppen från internationell sjöfart ökat med 34 procent jämfört med 1990. Ökningen är tillsammans med den för luftfart den snabbaste inom hela transportsektorn och sektorn är också den enda där utsläppen har ökat sedan 1990. Remote Playback-systemet underlättar och uppmuntrar ett miljövänligt beteende när det gäller hastighetsanpassning av fartyget, vilket är centralt för utsläppsnivåerna av avgaser. Ett miljövänligare beteende bidrar också till lägre totala kostnader, då drivmedel till ett fraktfartyg kan stå för så mycket som 90 % av driftskostnaderna.

Genom en miljövänligare produktion av tjänsten internationella fartygstransporter har Consiliums samarbete med Attentec bidragit till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, som endast påverkas i 5 % av alla IoT-projekt.

Behoven finns – och lösningarna!

Det svensk-schweiziska industriföretaget ABB presenterade i början av 2022 en global studie, ”Billions of better decisions: Industrial transformation’s new imperative”. Där har man undersökt den nuvarande användningen av industriell internet of things (IIoT) och dess potential för att förbättra energieffektiviteten, minska utsläppen av växthusgaser och driva på förändring. Studien fann att en organisations ”framtida konkurrenskraft” är den enskilt största faktorn i industriföretags ökade fokus på hållbarhet. Hela 96 procent av globala beslutsfattare ser digitalisering som ”nödvändigt för hållbarhet”, men bara 35 procent av de tillfrågade företagen har implementerat industriella IoT-lösningar i stor skala. Denna stora skillnad visar tydligt på behoven och vilka möjligheter som finns. Chefen för ABBs affärsområde Process Automation, Peter Terwiesch, sammanfattar situationen väl:

”Om vi ska nå klimatmål som FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet måste industriorganisationer implementera digitala lösningar som en del av sina hållbarhetsstrategier.”

De exempel på framgångsrika IoT-lösningar som vi presenterar ovan visar att kunskapen finns och att digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att skapa en bättre värld. Vår slutsats blir att Attentec och IoT bidrar till klimatmålen och hållbar utveckling.

Artikelns författare

Har du frågor om artikeln eller oss? Ta kontakt med Anders, eller använd vårt kontaktformulär.

Anders Weiland
Platschef, Linköping

Tel. 070-619 12 30
anders.weiland@attentec.se